Názov: Základné funkcie a význam skladovania
Autor: Ing. Katarína Kočišová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 72 – 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku prináša teoretické poznatky o činnostiach v skladovacích priestoroch. Uvádza rozlišovanie presunov produktov, uskladnenia produktov i rozlišovanie druhov skladov. V druhej časti článku sa autorka venuje pojmu výkonnosť skladovania, ktorý približuje na popise ukazovateľa skladovacej činnosti, produktivity, hospodárnosti a kvality. V závere článku autorka konštatuje, že skladové hospodárstvo a skladovanie v sebe často skrýva veľký potenciál na zefektívňovanie.
Kľúčové slová: druhy skladov, meranie výkonnosti skladovania, ukazovatele skladovacej činnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014