Vytlačiť
 Názov: Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov.
Autor:
Miloš Poliak – Jozef Gnap
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISSN: 80-8070-534-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zameraná na sociálnu legislatívu osádok vozidiel v cestnej doprave. V prvej časti definuje platnú legislatívu pre jednotlivé druhy prepravy. Tretia kapitola publikácie sa podrobné zaoberá nariadeniami EÚ. Porovnáva nové Nariadenie č. 561/2006 s doteraz platným Nariadením č. 3820/85 a okrem definovaní jednotlivých režimov obsahuje veľa názorných obrázkov a komentárov autorov. Súčasťou tejto kapitoly sú rozpracované požiadavky Nariadenia č. 3821/85 vo vzťahu k tachografom. Publikácia obsahuje manuál pre analógový aj digitálny tachograf. V ďalšej kapitole je spracovaná s komentármi autorov Dohoda AETR. Súčasťou publikácie je taktiež vysvetlenie používania ostatnej legislatívy (zákon č. 121/2004 Z. z. a vyhláška č. 208/1991 Zb.). 
Kľúčové slová: práca, odpočinok, jazda, cestná doprava, AETR  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2006