Vytlačiť
Názov: Manažment a logistika vozového parku (Fleet Management and Logistics)
Autor: Teodor Gabriel Crainic, Gilbert Laporte
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; 1st edition, Jún 1998,251 strán
ISBN: 0792381610
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha rozoberá riešenia pre problém optimalizácie trás vozidiel, unifikovanú štruktúru pre deterministický čas trasy a problémy rozpisu posádky, riešenie stochastických problémov optimalizácie trás, paralelné meta-heuristiky a ostatné aspekty. Taktiež sa venuje doprave z perspektívy modelovania, plánovania telekomunikačných sietí, poistenia automobilov.
Kľúčové slová: scheduling, routing problems, modelling, fleet logistics
Cena: $ 153.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: júl 2004