Vytlačiť
Názov: Kvalita dodávateľských reťazcov: Príručka pre dramatické zlepšenie s využitím SCOR systému (Supply Chain Excellence: A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model)
Autor: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum
Vydavateľ: AMACOM; Apríl 2003, 256 strán
ISBN: 0814407307
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha ponúka profesionálom implementujúcim nové projekty dodávateľského reťazca jasnú, krokovú príručku pre osvojenie si metodológií SCC. Využíva SCOR (Supply Chain Operations Reference), aby ukázala čitateľom ako môžu zosúladiť stratégiu, materiál, workflow a informácie, vytvoriť náležitú konkurenčnú analýzu pre definovanie trhových príležitostí, ustanoviť metriky, ktoré určia úroveň úspechu projektu a ako získať internú podporu vzdelávaním zamestnancov a výkonných pracovníkov.
Kľúčové slová: supply chain, operations, SCOR model, logistics
Cena: $ 39.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003