Vytlačiť
Názov: Manuál riešení pri sprevádzaní aplikovanou logistickou regresiou (Solutions Manual to Accompany Applied Logistic Regression)
Autor: David W. Hosmer, Stanley Lemeshow
Vydavateľ: Wiley-Interscience; Október 2001, 270 strán
ISBN: 0471208264
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia ukazuje ako modelovať binárnu výstupnú premennú z hľadiska lineárnej regresnej analýzy. Vyvíja model logistickej regresie a opisuje jeho použitie v metódach pre modelovanie vzťahov medzi dichotomickou výstupnou premennou a súborom kovariancií.
Kľúčové slová: logistic regression model, covariates, variables
Cena: $ 33.50
Spracoval: Ing. Monika Rešková,Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003