Vytlačiť
Názov: Postavenie dopravy v logistike
Autori: Jozef Královenský, Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan
Vydavateľ: EDIS, Žilinská univerzita,Zilina,2001, 203 strán.
ISBN: 80-7100-888-5
Jazyk: slovenský
Anotácia: Knižná publikácia špecifikuje postavenie dopravy v logistickom reťazci, načrtáva možnosti modelovania a optimalizovania zásobovacích činností a približuje prehľad najdôležitejších controllingových ukazovateľov v oblasti logistiky. Vymedzuje postavenie a funkcie logistiky, charakterizuje dopravu v logistickom systéme z pohľadu logistiky a riadenia dopravy. Naznačuje modelovanie logistických reťazcov v podniku z pohľadu modelovania materiálového aj informačného toku. Rozoberá funkcie a ciele obstarávacej logistiky s optimalizáciou zásob. Analyzuje skladovacie a manipulačné procesy. Zameriava sa na spôsob zaradenia dopravcov do logistických systémov a špecifikuje controllingové ukazovatele v oblasti obstarávacej logistiky, skladovania a manipulácie s materiálom. Na záver zoznamuje s možnosťami uplatnenia logistiky v medzinárodnom meradle a približuje európsku spoluprácu v oblasti logistiky.
Kľúčové slová: Vývoj logistiky, druhy, doprava, riadenie, modelovanie logistických reťazcov, funkcie obstarávacej logistiky, zásoby, skladovanie, controllingové ukazovatele, eurologistika.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003