Vytlačiť
Názov: Riadenie zásob (Řízení zásob. Logistické pojetí, metódy, aplikace, praktické úlohy.)
Autori: Helena Horáková, Jiří Kubát
Vydavateľ: Profess Consulting s.r.o. Praha, Třetí dotisk, 233 strán.
ISBN: 80-85235-55-2
Jazyk: český
Anotácia: V knižke sa systematický vysvetľuje moderné poňatie riadenie zásob ako súčasť podnikového logistického systému, vychádza sa z uspokojovania zákazníkov. Po výklade všeobecných princípov problematiky zo širšieho pohľadu a po utriedení základných pojmov sa podrobne vysvetľujú jednak postupy a metódy pre riadenie zásob určených ku krytiu nezávislej (stochastickej) ponuky (vrátane stanovenia veľkostnej dávky, očakávaného dopytu a normy poistnej zásoby), jednak zásady pri riadení zásob sortimentu. Kniha obsahuje celý rad nových myšlienok, prístupov a výpočtových metód spolu s možnými spôsobmi ich praktickej aplikácie. Výklad je ilustrovaný množstvom príkladov s komentovaným postupom ich riešenia. Kniha je určená najširšiemu okruhu používateľov.
Kľúčové slová: Podnikový logistický systém, služby, nákup, riadenie zásob, okamžitá a priemerná spotreba, bod rozpojenia objednávky, závislá a nezávislá požiadavka, veľkostná dávka, prognózovanie dopytu, štatistické metódy, norma poistnej zásoby, riadenie zásob, nadbytočná spotreba, sezónna spotreba, optimalizácia predzásobenia.
Cena: doporučená predajná cena 340 Kč.
Spracovateľ: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003