Vytlačiť
Názov: Logistika a nové úlohy pre zasielateľov
Autori: Jozef Gnap, Pavol Jelenek, Jozef Královenský, Jozef Majerčák, Marián Šulgan
Vydavateľ: EDIS, Žilinská univerzita, Žilina,2001, 144 strán.
ISBN: 80-7100-899-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v uvedenej publikácií charakterizujú postavenie a funkcie logistiky, jej vývoj, ciele, členenie, úrovne a druhy podnikovej logistiky a hlavne logistické činnosti. Zvlášť sa zaoberajú významom dopravy v logistických systémoch a úlohy riadenia dopravy v kontexte rozhodovania o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi, metódy zisťovania požiadaviek prepravcov a cestných zasielateľov. Aplikujú možnosti použitia TRASMAPu, ako softverového vybavenia. Charakterizujú cyklus zákazníckej objednávky a nove požiadavky na zasielateľov a dopravcov. Ďalší rozvoj a skvalitňovanie zasielateľských logistických služieb. Zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistických systémov s vyznačením logistiky v zasielateľskej praxi.
Kľúčové slová: logistika, riadenie dopravy, zasielateľstvo, efektívnosť dopravy, zákaznícka objednávka, distribučná logistika, logistická služba.
Spracovateľ: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003