Vytlačiť
Názov: Dopravné právo a logistika
Autori: Danka Harmanová, Jozef Majerčák, Vladimír Klapita
Vydavateľ: Artis Omnis, s.r.o. Žilina, 2003, 71 strán.
ISBN: 80-968845-0-6, EAN 9-788096-884506
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v uvedenej publikácií charakterizujú postavenie legislatívy Európskej únie a východiská štátnej regulácie dopravy. Približujú základne vývojové etapy dopravnej politiky EU a návrhy legislatívy v roku 2002. Približujú dopravnú politiku a legislatívu Slovenska.
V druhej časti autori vysvetľujú históriu logistiky, jej členenie a charakteristiku, kvantitatívne a kvalitatívne znaky. Aktívne a pasívne prvky. Logistickú infraštruktúru, skladovanie a logistické centrá. Približujú logistickú stratégiu a taktiku podniku, logistické náklady a výkony. Približujú logistické technológie a reťazce s praktickou aplikáciu v prípadovej štúdií s aplikáciou kvadrantovej analýzy pri rozhodovaní o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi.
Kľúčové slová: legislatíva EÚ, primárna a sekundárna legislatíva, dopravná politika v železničnej doprave, etapy politiky, logistika, znaky logistiky, úloha železnice v logistike, stratégia, výkony a náklady, logistické technológie, kvadrantová analýza, praktická aplikácia.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003