Vytlačiť
Názov: Zborník vedeckých prác Vysokej školy banskej, Technickej univerzity Ostrava ( LOGISTIKA – súbor odborných príspevkov k metodológii a k aplikačným nástrojom. I.diel.
Autori: Kolektív autorov
Vydavateľ: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ediční stredisko VŠB-TUO. Rok vydania 2001. Mimoriadne číslo,166 strán.
ISBN: 80-7078-915-8, ISSN: 0862-7908
Jazyk: český
Anotácia: Prvá diel obsahuje metodologicke záležitosti, ktoré sa týkajú logistického riadenia, jeho ekonomických aspektov, diagnostických postupov v logistike a prístupov k modelovaniu logistických systémov. Hlavne sa zaoberajú autori logistickými sieťami a ich riadením, kritériami rozhodovania a efektívnosti v logistike. Metodológia modelovania logistických systémov.
Kľúčové slová: toky v logistike, diagnostika, efektívnosť, riadenie rizika, náklady, teória systémov, technika objektového modelovania, procesy, modelovanie, identifikácia integrovaného systému, praktické príklady.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003