Vytlačiť
Názov: Zborník vedeckých prác Vysokej školy banskej, Technickej univerzity Ostrava ( LOGISTIKA – súbor odborných príspevkov k metodológii a k aplikačným nástrojom. II.diel.
Autori: Kolektív autorov
Vydavateľ: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ediční stredisko VŠB-TUO. Rok vydania 2001, mimoriadne číslo, 164 strán.
ISBN: 80-7078-915-8, ISSN: 0862-7908
Jazyk: český
Anotácia: Druhý diel sa zameriava na metódy a techniky použiteľné v logistickom rozhodovaní a na možnosti využitia softverovej podpory. Autori sa zameriavajú na príklady všeobecných modelov pre podporu logistiky ako napr. modely k výrobe, k pracovníkom, optimalizácií výrobného zariadenia, výrobného procesu a k riadeniu a organizovaniu výrobného procesu. V nasledujúcej časti sa zaoberajú metodológiou a praktickou aplikáciou vybraných metód optimalizácie logistických systémov ako napr. ABC analýza, viackriteriálne rozhodovanie, model distribučného systému, Markovová analýza, teória hromadnej obsluhy a simulácia. Na záver autori využívajú simuláciu s podporou simulátora typu WITNESS. Ukážka a základy modelovania v programe.
Kľúčové slová: modely, optimalizácia, simulácia, praktické príklady,
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003