Vytlačiť
 Názov: Prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej doprave nákladov
Autor: JUDr. Václav Roubal a JUDr. Milan Trebeška
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia, 2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ako praktická pomôcka pre pracovníkov všetkých účastníkov zmluvy o medzinárodnej cestnej preprave nákladov je publikovanie Dohovoru CMR okrem oficiálneho slovenského prekladu v jazyku francúzskom a anglickom, čo sú jazyky originálneho znenia Dohovoru CMR. Publikovanie cudzojazyčných verzií Dohovoru CMR má napokon za cieľ uľahčiť pracovníkom, ktorí uzatvárajú prepravné zmluvy o medzinárodnej cestnej preprave nákladov, alebo ktorí vybavujú reklamačné prípady z prepráv, aby mali k dispozícii zodpovedajúcu právnu terminológiu v jazyku, v ktorom prípadné prepravné záležitosti vybavujú. Autori sú si vedomí toho, nesprávne použitý výraz, či už v zmluve alebo reklamácii, môže prinajmenšom skomplikovať vybavovanie konkrétnych prípadov, a preto veria, že cudzojazyčné mutácie Dohovoru CMR budú i v tejto publikácii prijaté s uspokojením.
Časť II publikácie s názvom Texty obsahuje zákonné znenia ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka SR, vzťahujúce sa na zmluvy v odbore cestnej dopravy a k otázkam poistenia. Vytvára sa tak ucelenejší súbor zákonných predpisov pre oblasť zmluvných vzťahov v cestnej doprave tak, aby užívateľ príručky mal tieto predpisy po ruke. Ide totiž o to, že Dohovor CMR nerieši niektoré otázky zmluvných vzťahov a potom záleží na účastníkoch príslušnej zmluvy, aby tieto vzťahy riešili na základe všeobecných právnych predpisov.
Do časti III – Vzory – je zahrnutý okrem vzoru medzinárodného nákladného listu CMR, a to tak súčasnej verzie, ako aj verzie platnej v najbližšom čase, vzoru kontrolného listu vozidla pri prepravách do Anglicka, i príklad Všeobecných podmienok prepráv, ktoré môže objednávateľ urobiť súčasťou svojej objednávky s tým, že ak bude jeho objednávka dopravcom potvrdená vrátane týchto podmienok, stávajú sa tieto podmienky súčasťou prepravnej zmluvy.
Publikáciu možno zakúpiť v predajniach MOTOPLUS a bude takisto súčasťou školiacich materiálov pre školenia o Dohovore CMR, ktoré ČESMAD Slovakia v rámci svojej vzdelávacej činnosti vykonáva.
Kľúčové slová: Dohovor CMR, prepravná zmluva
Cena: 590,- Sk
Zaradené: september 2008