Vytlačiť

 Názov: Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1
Autor: Jozef Královenský – Jozef Gnap – Miloš Poliak – Vladimír Konečný
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-831-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Učebnica rozoberá problematiku ekonomiky podnikov cestnej a mestskej dopravy, pričom rozoberá: postavenie cestnej a mestskej dopravy na dopravnom trhu, vplyv dopravnej politiky na ekonomiku cestnej a mestskej dopravy, štruktúru dopravného trhu, organizačné štruktúry podnikov cestnej dopravy, ľudské zdroje a mzdy, vplyv časového a výkonového využitia dopravných prostriedkov na ekonomiku podniku, výnosy, náklady a hospodársky výsledok, vlastné náklady a ich členenie, kalkulácia vlastných nákladov, tvorba ceny v cestnej doprave, finančné riadenie a financovanie cestnej a mestskej dopravy, ekonomická efektívnosť investícii a technicko-organizačných opatrení a vplyv kvality na ekonomiku podniku.
Kľúčové slová: ekonomika, kalkulácia, náklady  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008