Vytlačiť

 Názov: Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy
Autor: Vladimír Konečný – Miloš Poliak – Adela Poliaková
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0253-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa zaoberá nasledujúcimi témami: Charakteristika a význam ekonomickej analýzy pre podnik cestnej dopravy, Metódy ekonomickej analýzy, Analýza produkčných faktorov v podniku cestnej dopravy, Analýza výkonov podniku cestnej dopravy, Analýza ľudských zdrojov a odmeňovania v cestnej doprave, Majetková a kapitálová štruktúra podniku cestnej dopravy, Financovanie krátkodobého a dlhodobého majetku v cestnej doprave, Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, Analýza finančnej situácie podniku cestnej dopravy, Analýza výkonnosti podniku cestnej dopravy – tradičné hodnotenie a nové trendy a Aplikácia programových vybavení pre potreby ekonomickej analýzy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ekonomická, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011