Vytlačiť

 Názov: Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre prístup k povolaniu cestného dopravcu platila v členských štátoch  Európskej únie  (EÚ) smernica Rady 96/26/ES, ktorú si však členské štáty aplikovali do svojej legislatívy rozdielne.  Tieto  odlišnosti mali  podľa EÚ viaceré negatívne dôsledky, napr. narušenie hospodárskej súťaže, netransparentnosť dopravného trhu, ako aj riziko, že podniky zamestnávajú zamestnancov s nízkou úrovňou odbornej kvalifikácie so všetkými dôsledkami na odvetvie cestnej dopravy.
Výsledkom týchto snáh sú nové nariadenia:
- Nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh
- Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006

Treba upozorniť dopravcov, že tieto nariadenia (s výnimkou vybraných ustanovení) sa začali  sa uplatňovať  od 4. decembra 2011.  Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia vyššie uvedených nariadení si môžu členské štáty upraviť je preto pre prevádzkovateľov cestnej dopravy v Slovenskej republike veľmi dôležité poznať aj ustanovenia nového zákona   Národnej rady SR  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012, podľa ktorého časť osvedčení o odbornej spôsobilosti prestala byť rovnocennými.
Od platnosti Nariadenia č. 1071/2009 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu,  ale len na cestnú nákladnú dopravu. V zdôvodnení prijatia tohto nariadenia sa uvádza, že vysokou úrovňou odbornej kvalifikácie by sa mala zvýšiť socioekonomická účinnosť odvetvia cestnej dopravy.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009: Občianske právo, Obchodné právo, Sociálne právo, Daňové právo, Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh, Technické normy a technické aspekty prevádzky a Bezpečnosť na cestách.

Kolektív autorov z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, pripravil 1. vydanie nových učebných textov, ktoré obsahovo zodpovedajú novým  požiadavkám na obsah vedomostí vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy z hľadiska odbornej spôsobilosti.

Učebné texty sú určené pre tých čo sa chcú dobre pripraviť na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej doprave, tiež sú určené na doplnenie aktuálnych odborných poznatkov. Učebné texty je možné obstarať na: http://kcmd.uniza.sk/sposobilost.html a v pobočkách ČESMAD Slovakia.
Spracoval: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2012