Vytlačiť

Meno: SZABÓ Martin
Rok: 2008
Číslo: 17/08
Názov práce: Služby poskytované v logistických centrách
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
52 s.; 21 obr.; 15 tab.; 0 graf.; 7 príloh; lit. 23
Anotácia: Táto bakalárska práca je zameraná na charakteristiku činností a služieb poskytovaných v logistických centrách na území Slovenskej republiky.  V bakalárskej práci je vykonaná analýza služieb poskytovaných v logistických centrách a poskytovaných zasielateľmi formou anketového prieskumu. Cieľom dotazníkov bolo poukázať na požiadavky zákazníkov a na nedostatky v tejto oblasti
Kľúčové slová: logistické centrum, terminál, dotazník
Vedúci práce: Ing. Andrej Bednár
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.