Vytlačiť

Meno: Alžbeta Micháliková
Rok: 2006
Názov práce: Riešenie logistiky podniku INA Kysuce, a. s.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov 
Počet strán: 65                  Počet obrázkov:  17            Počet tabuliek: 4
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 0                    Počet použ. lit.: 10
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu logistických procesov spoločnosti INA Kysuce, a. s. Na základe analýzy je zameraná na navrhnutie opatrení pre zefektívnenie výrobného procesu. Podrobne sa venuje zdokonaleniu informačného systému, ktorý sa v súčasnosti v spoločnosti používa.
Anotácia (anglický jazyk): The project contains an analysis of the logistic process in the company INA Kysuce, a. s. It is based on this analysis and it is direct at a design of the precautions for optimum of manufacture process. It devotes in detail to improvement of information system, which is in the company used now.
Vedúci práce: Doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Milan Vejrosta