Meno: Michal Adámek
Rok: 2005/2006
Názov práce: Využitie navigačných systémov v nákladnej doprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    60               Počet obrázkov:  15            Počet tabuliek:    1
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       1              Počet použ. lit.:  6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou družicovej navigácie. Sú v nej popísané existujúce družicové navigačné systémy a plánované projekty v tejto oblasti. Cieľom práce je navrhnúť konkrétne spôsoby využitia výhod družicovej navigácie v oblasti dopravy a nájsť uplatnenie pre dopravcu aj prepravcu.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is analyzing the satelite navigation. It is describing already available systems and also systems which are planned for the near future. The aim of the diploma work is to propose concrete ways of using satelite navigation systems in the filed of freight and to find the utilisation for freighter and carrier.
Kľúčové slová: družicový navigačný systém, GPS, GLONASS, Galileo, cestná doprava, železničná doprava
Vedúci práce: Doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.