Meno: Monika Kuchtová
Rok: 2006
Názov práce: Využitie elektronického katalógu GXS v logistike
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    96               Počet obrázkov:  16           Počet tabuliek:    13
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       8              Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca obsahuje popis princípu činnosti elektronického katalógu GXS, organizácie, systémy a štandardy potrebné pre jeho správne a efektívne fungovanie v elektronickom obchodovaní. Práca je zameraná na analýzu  elektronického katalógu GXS v logistike a konkrétny návrh jeho využitia v tejto oblasti s vymedzením a zhodnotením prínosov v dodávateľsko – odberateľskom reťazci a pri riadení obchodných vzťahov.
Anotácia (anglický jazyk): This project describes the principles of the operation of electronic catalogue GXS, its organisation, systems and standards necessary for its correct and effective functioning in electronic trading. The project is focused on the analysis of  electronic catalogue GXS usage in logistics and offers a particular proposal of its utilisation in this field with the definition and the revaluation of its benefits in a supply chain and when managing business relationships.
Kľúčové slová: Elektronický katalóg, logistika, systém GS1, logistická sieť GXS
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.