Vytlačiť

Meno: Ľubomíra Prieložná
Rok: 2005/ 2006
Názov práce: Koordinácia cestnej a železničnej osobnej dopravy na trase Žilina – Rajec po prechode kompetencií na VÚC
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov   
Počet strán:    67              Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    37
Počet grafov:  3                 Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Táto diplomová práca sa zaoberá koordináciou autobusovej a železničnej dopravy na úseku Žilina – Rajec. Analýzou a spracovaním získaných materiálov som dospela k návrhom na zvýšenie efektívnosti dopravy na danom úseku. Návrhy som porovnala a na ich základe som navrhla výsledné riešenie.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with coordination of  bus and train transport within the distance of Rajec – Žilina. Regarding to analyse  and processing of obtained materials, I found out suggestions how to increase  effectiveness  of  transport in this distance. I have proposed final solution regarding to comparison of proposals.
Kľúčové slová: obsaditeľnosť, súbežný spoj, jednotkové náklady, cena prepravy, vlakové spojenie
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová