Vytlačiť

Meno: Ladislav Stehlík
Rok: 2006
Názov práce: Finančné vyjadrenie stavu zaťaženia životného prostredia jednotlivými druhmi dopravy a návrh vhodných redukčných opatrení
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDAS
Počet strán:    69               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    28
Počet grafov:  4                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  20
Anotácia: V mojej diplomovej práci sa zaoberám finančným vyjadrením stavu zaťaženia životného prostredia SR. Spracoval som analýzu prepravných výkonov jednotlivých druhov dopravy. Popísal som zahraničné metódy, ktoré kvantifikujú externé náklady dopravy. Navrhol som vhodnú metodiku pre kvantifikáciu externých nákladov dopravy na území SR a tieto náklady som vyčíslil. V závere som navrhol redukčné opatrenia, pri ktorých by bolo možné dosiahnuť  zníženie externých nákladov.
Anotácia (anglický jazyk): In my graduation thesis I concern with financial expression of loading condition of environment in Slovak republic. I executed the analysis of transport outputs of individual  kinds of transport. I described foreign methods, which quantified external costs of transport. I suggested an appropriate methodic for quantification of external costs of transport in Slovak republic and I evaluated this costs. In the end of my work I proposed some reduction measures, whereat would be possible to achieve decrease of external costs.
Kľúčové slová: externé náklady,  INFRAS, UNITE, Kvantifikácia externalít
Vedúci práce: Ing. Anna Dolinayová