Vytlačiť

Meno: Michal Kukučka
Rok: 2006
Názov práce: Návrh procesného portálu osobnej dopravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    77              Počet obrázkov:  22         Počet tabuliek:    10
Počet grafov:  0                Počet príloh:       2            Počet použ. lit.:  26
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom procesného portálu osobnej dopravy.  Procesný portál spolu s konceptom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) je navrhnutý v podmienkach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK).  Cieľom diplomovej práce je jednoduchšie plánovanie celého zákazníckeho procesu osobnej dopravy pomocou procesného portálu.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work deals with a project of processional portal, which is applied in a passenger transport. Processional portal with Customer Relationship Management strategy (CRM) is designed in the terms of the company Slovakrail, Inc. (ZSSK). The aim of this project is to plan the complete process of passenger transport more easily by using this processional portal.
Kľúčové slová: procesný portál, koncept riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), zákaznícky proces
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.