Vytlačiť

Meno: Jana Rúčková
Rok: 2006
Názov práce: Analýza nárokov na kvalitu prevádzkových procesov logistického vlaku
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:   77               Počet obrázkov:  16           Počet tabuliek:    6
Počet grafov: 0                  Počet príloh:       2              Počet použ. lit.:  18
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou nárokov na kvalitu prevádzkových procesov logistického vlaku. Je zameraná na analýzu jednotlivých procesov prevádzkovania logistického vlaku štátneho a súkromného dopravcu. Práca  navrhuje metodiku hodnotenia kvality jednotlivých procesov.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis deals with analysis of claims regarding the quality of operational processes of logistics train. It has been directed on analysis of individual processes of logistics train operation in case of both, state and privately – owned providers. The work suggests the quality evoluation methodology of individual processes.
Kľúčové slová: analýza, faktory, kvalita, logistický vlak, prevádzkové procesy, súkromný dopravca, štátny dopravca
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.