Vytlačiť

Meno: Martin Cerula
Rok: 2005/2006
Názov práce: Zavedenie systému diaľkového ovládania zabezpečovacích zariadení v dopravniach na trati
Štúrovo - Levice
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    66               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    31
Počet grafov:  2                 Počet príloh:     10              Počet použ. lit.:    6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom vhodného typu diaľkového dispečerského riadenia na trati Štúrovo – Levice. Na základe analýzy jestvujúceho stavu infraštruktúry, dopravných a prepravných výkonov, boli navrhnuté opatrenia smerujúce k zavedeniu dispečerskej centralizácie.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation thesis treats of the choice. On the basis of the analysis of actual state of the infrastructure, traffic and transport performances there are suggested measures that tend to the implementation of dispatching centralization.
Kľúčové slová: diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia, železničná stanica, dispečer.
Vedúci práce: Ing. Jozef Gašparík, PhD.