Vytlačiť

Meno: Alena Šenkárová
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv cien za použitie dopravnej cesty na postavenie železničnej dopravy na dopravnom trhu
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDAS
Počet strán:    72               Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    38    
Počet grafov:  26               Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  25
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje cenu za použitie železničnej dopravnej cesty v železničnej doprave. Vplyv poplatkov za používanie železničnej dopravnej cesty na jednotlivé výsledky hospodárenia železničných dopravných podnikov. V závere práce sú navrhnuté možnosti riešenia tejto problematiky.
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work is analyzing the price for using the railway tracks in railway freight. It is dealing  with  influence of  the prices on the economic results of railway freight companies. Solutions and possibilities for solving this issues are stated in conclusion.
Kľúčové slová: cena, dopravná cesta, cenový systém
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.