Vytlačiť

Meno: Peter Kollár
Rok: 2006
Názov práce: Zabezpečenie interoperability železničnej dopravy v SR
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: železničnej dopravy
Počet strán: 82                   Počet obrázkov: 6                        Počet tabuliek: 1
Počet grafov: 0                Počet príloh: 3                             Počet použ. lit.: 11 
Anotácia: Moja diplomová práca analyzuje právne predpisy Európskej Únie v Slovenskej republike. Zameriava sa najmä na konvenčný a vysokorýchlostný transeurópsky železničný systém a na stupeň implementácie v našich predpisoch. 
Anotácia (anglický jazyk): My diploma work analyses juridical prescription of European Union in Slovak republic. It’ s oriented mostly to the trans-European high-speed rail system and the trans-European conventional rail system and to degree of implementation in our prescription.
Kľúčové slová:  interoperabilita, legislatíva, implementácia
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanová, CSc.