Vytlačiť

Meno: Tibor Ďurina
Rok: 2005/2006
Názov práce: Optimalizácia logistických činností pri realizovaní obchodných zámerov firmy Tento, a. s., v Českej republike
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    61               Počet obrázkov:  8             Počet tabuliek:  12
Počet grafov:    6                Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vzťahom medzi logistikou a dopravou. Je zameraná na nájdenie optimálneho variantu prepravy tovaru spoločnosti Tento a. s., Žilina ku koncovým zákazníkom v Českej republike. Analyzuje súčasný spôsob distribúcie tovaru a navrhuje optimálny variant riešenia prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deals with a relation between logistics and transportation. It is intent on optimal variant of goods traffic in the company of Tento a. s., Žilina to a final customer in Czech Republic. It analyses a present way of goods destination and suggests an optimal variant in transportation design
Kľúčové slová: Optimalizácia, logistika
Vedúci práce: Ing. Marián Horvát
Recenzent: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.