Vytlačiť

Meno: Mário Vladár
Rok: 2006
Názov práce: Intermodálna preprava v systéme výmenných nadstavieb v SR
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    64               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    22
Počet grafov:  3                 Počet príloh:       1             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa venuje intermodálnej preprave v systéme výmenných nadstavieb v Slovenskej republike. Zameraná je na zistenie očakávaného prepravného potenciálu pri preprave tovaru vo výmenných nadstavbách, na aspekty implementácie systému intermodálnej prepravy vo výmenných nadstavbách a ekonomické porovnanie prepravných reťazcov priamej cestnej a intermodálnej prepravy vo výmenných nadstavbách. Na záver je zhodnotená efektívnosť systému prepravy výmenných nadstavieb v podmienkach prepravného trhu Slovenskej republiky.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on intermodal transport of swap bodies in Slovak Republic. Project consists of this parts: expected transport potention of intermodal transport of swap bodies, aspects of implementation intermodal transport of swap bodies, economic comparison of transport pipeline of road transport and intermodal transport of swap bodies. In the end there is examination of efficiency of intermodal transport of swap bodies in Slovak Republic .
Kľúčové slová:  výmenná nadstavba, intermodálna preprava, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Peter Kačala