Vytlačiť

Meno: Richard Majláth
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Červená Skala – Margecany na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    74                Počet obrázkov:  3              Počet tabuliek:    42
Počet grafov:  10               Počet príloh:       17            Počet použ. lit.:  14
Anotácia: Diplomová práca analyzuje úroveň dopravnej obslužnosti spádového územia železničnej trate Margecany – Červená Skala. Návrhom časovej polohy spojov, ale aj úpravou ponúknutej kapacity vo vlakoch sa zabezpečí zlepšenie kvality prepravných služieb s rovnakou výškou vynaložených finančných nákladov. Železničná doprava, ktorá je nosným dopravným systémom môže vo vzájomnej spolupráci s autobusovou dopravou (nadväznosťou jednotlivých spojov) zlepšiť kvalitu poskytovaných prepravných služieb. Neustálym rozvojom ďalších doplnkových služieb sa môže stať železničná doprava v regióne atraktívnejšou, v spolupráci s ostatnými dopravcami sa zabezpečí optimálna dopravná obslužnosť regiónu.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work analyses quality of transport service within performed area of rail track Margecany – Červená Skala. Draft of line timing, but also adjustment of offered train capacity provides us with better quality of the service with the same financial expenses. Railway transport, which is essential for transport system, in cooperation with bus transport might improve quality of offered transport service. The constant development of additional service for railway transport can by more attractive within the operation with other kind of transport.
Kľúčové slová: železničná trať Margecany – Červená skala, dopravná obslužnosť, grafikon vlakovej dopravy, osobná doprava, osobná preprava
Vedúci práce: Ing. Ján Kalina