Vytlačiť

Meno: Mária Mrázová
Rok: 2006
Názov práce: Systémová analýza prechodu záťaže v pohraničných priechodových staniciach
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline
Počet strán:    55               Počet obrázkov:  4             Počet tabuliek:    16
Počet grafov:  1                 Počet príloh:       8             Počet použ. lit.:  16
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  analýzu prechodu záťaže v pohraničných priechodových staniciach. Zameraná je na Slovenskú republiku, Českú republiku Maďarsko a Rakúsko. Podrobne rozoberá  problematiku zameranú na vlaky odovzdávané a preberané zjednodušeným spôsobom tzv. „na dôveru“
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work is focused on the analysis of passage train load in the frontier Exchange stations. Detailed attention is payed to Slovak Republic, Czech Republic, Hungary and Austria. It deals with detailed analysis of the trains either delivered or received in the siplified way called „on confidence“
Kľúčové slová: pohraničná priechodová stanica, technická dôvera, RID-ová dôvera, komerčná dôvera, COTIF
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, PhD.