Vytlačiť

Meno: Zuzana Tichá
Rok: 2006
Názov práce: Tarifná a cenová politika ako nástroj riadenia osobnej prepravy
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 54                 Počet obrázkov:                 Počet tabuliek:   
Počet grafov: 10               Počet príloh: 3                    Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá tarifnou a cenovou politikou v železničnej osobnej preprave. Cieľom návrhu je vytvorenie nových zliav a produktov v tarifnej a cenovej politike ako napríklad Zľava ISIC a ITIC karty, Cesty mladých, Leto 26 alebo Elektronická peňaženka.
Anotácia (anglický jazyk): This project is about with tariff's and price's politics in personal rail transport. The object of project is formation of new reductions and products in tariff and price politics for example Reduction ISIC and ITIC card, Roads of young people, Summer 26 or Electronic purse.
Kľúčové slová: tarifná politika, cenová politika, cestovné, zľavy
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kejíková, Phd.