Vytlačiť

Meno: Ľubica Očenášová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Uplatnenie logistiky v preprave nebezpečného tovaru
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 90                  Počet obrázkov: 22             Počet tabuliek: 14       
Počet grafov: 7                   Počet príloh: 6                    Počet použ. lit.: 10      
Anotácia: Diplomová práca obsahuje uplatnenie logistiky v preprave nebezpečného tovaru. Zameraná je na analýzu súčasnej prepravy nebezpečného tovaru a možnosti uplatnenia logistiky v tejto preprave. Na základe zistených skutočností som navrhla opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a kvality prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on application of logistic in transport of dangerous goods. Detailed attention is payed to analyses of existing transport of dangerous goods and application of logistic in this transport. Based on the results of analyzing and actual efficiency I have suggested arrangements to increase security and quality transport.
Kľúčové slová: nebezpečný tovar, legislatíva, triedenie, označovanie, technológia prepravy, bezpečnosť, kvalita, moderné metódy logistiky.
Vedúci práce: Doc. Ing. Anna Kejíková, PhD. 
Recenzent: Ing. Blanka Titková