Vytlačiť

Meno: Andrej Bednár
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Orava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    120             Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    57
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  10
Anotácia: Cieľ práce je posúdenie možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému ako z hľadiska finančných dopadov na rozpočet samosprávneho kraja a z ekonomického hľadiska. Definuje požiadavky na regionálnu dopravu, opisuje sociálno-ekonomickú situáciu regiónu, charakterizuje jestvujúcu dopravnú infraštruktúru a dopravcov, analyzuje súbežnosť a uvádza alternatívy riešenia súbežnosti,  vyčísľuje časové straty vznikajúce v procese premiestnenia a rámcovo vyhodnocuje navrhnuté alternatívy metódou zmeny nákladov. V návrhu integrovaného dopravného systému z dopravného hľadiska, podrobne rozpracúva z ekonomického hľadiska najvýhodnejší variant.
Anotácia (anglický jazyk): The main aim of this work is appraise of possibility of launching an integrated transport system as  an eventuality, how to reach more effective public transport system in region of Orava from view of the financial impact on the budget of the autonomous regional government and from view of economic impacts. The work defines requirements on the regional public transport system, describes social and economic situation, existing infrastructure and operators of public transport, analyses simultaneity of railway and bus transport and shows alternatives of solution for eliminate of the simultaneity. For evaluation of alternatives work uses it uses a methodology of costs changes. There is detailed described economically most effective option of solution.
Kľúčové slová:  integrovaný dopravný systém,  dopravná obslužnosť, časové straty, externality, náklady dopravcov, vyhodnotenie efektívnosti
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.