Vytlačiť

Meno: Miroslav Belay
Rok: 2005/ 2006
Názov práce: Perspektíva  nákladnej železničnej dopravy na traťovom úseku Margecany – Červená Skala
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:    74               Počet obrázkov:  7             Počet tabuliek:    43
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  20
Anotácia: Diplomová práca „Perspektíva nákladnej železničnej dopravy na traťovom úseku Margecany – Červená Skala“ sa zaoberá posúdením možností nákladnej železničnej dopravy na danom traťovom úseku. Na základe analýzy jestvujúceho stavu a posúdením ekonomickej náročnosti prepráv nákladnými vlakmi na danom úseku boli navrhnuté opatrenia a možnosti riešenia, ktoré by mohli v budúcnosti priniesť vyššie prepravné výkony.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation Thesis „The Outlook of Cargo Railway Transport in the Part of the track Margecany - Červená Skala“ deals with an evaluation of possibilities for the mentioned track. According to the analysis of the present state and the economic demands considered of the transport of cargo trains at the mentioned track was suggested arrangements and possible solutions which should bring a bigger transport capacity in the future.
Kľúčové slová: traťový úsek, prepravné výkony, nakládka, vykládka,  manipulačný nákladný vlak, komodita
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, Phd.