Vytlačiť

Meno: Andrej Hill
Rok: 2006
Názov práce: Predchádzanie nehodovým udalostiam v železničnej preprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:41                   Počet obrázkov:4                        Počet tabuliek:3    
Počet grafov:0                   Počet príloh: 7                            Počet použ. lit.: 7  
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na zníženie počtu nehodových udalostí v železničnej doprave, použitím psychologických a manažérskych metód. Konkrétne návrhy by mali zlepšiť koncentráciu pracovníkov na vykonávanú prácu a zlepšiť evidenciu nehodových udalostí. Zlepšenie koncentrácie u niektorých konkrétnych pracovníkov by malo priamo ovplyvniť počet nehodových udalostí. Zavádzanie navrhovaných zmien nevyžaduje žiadne veľké investície a je ľahko realizovateľné.
Anotácia (anglický jazyk): Graduation thesis is oriented to reduction of accidental events in railway traffic, using psychological and managerial methods. Exact applications should increase focusing of workers to the subject of their operation and improve the evidence of accidental events. Increase of focusing by some special workers should directly reduce the amount of accidental events. Application of projected changes does not need any big financial investments and is easy to feasible.
Kľúčové slová: nehodové udalosti, predchádzanie nehodám, psychológia v doprave, sťažené pracovné podmienky, odbúranie monotónie a psychickej únavy
Vedúci práce: Ing. Martin Kendra, PhD.