Vytlačiť

Meno: Michal Mikyška
Rok: 2006
Názov práce: Návrh logistiky skladového hospodárstva v podniku MONT IRP Žilina spol. s r.o.
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
Počet strán: 56                  Počet obrázkov: 13             Počet tabuliek: 2
Počet grafov: 0                   Počet príloh: 0                    Počet použ. lit.: 3
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom logistiky skladového hospodárstva v podniku MONT IRP Žilina s.r.o. Na základe analýzy existujúceho stavu skladového hospodárstva v podniku, boli navrhnuté racionalizačné návrhy v oblasti logistiky so zameraním na zníženie nákladov.
Anotácia (anglický jazyk): Diploma work is dealing with proposal for logistics of storage management in MONT IRP Žilina Ltd. There were dealt rationalization proposals in logistics area aiming for decrease the costs on the basic analysis of existing state of storage management in the company.
Kľúčové slová: logistika, skladové hospodárstvo, riadenie zásob, logistické reťazce, logistické náklady
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita PhD.