Meno: Ondrej Drutár
Rok: 2005 / 2006
Názov práce: Návrh racionalizačných opatrení pri prekládke sypkých materiálov vo VSP Čierna nad Tisou
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta:  Prevádzky ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    73               Počet obrázkov:  16            Počet tabuliek: 15
Počet grafov:  2                 Počet príloh: 0                   Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou prekládky na Jazykovej rampe III. Cieľom je určenie nedostatkov pri prekládke a návrh na ich odstránenie, ktorý prinesie okamžité prevádzkové a ekonomické vylepšenia, zníženie nákladov, rozšírenie ponuky služieb a zvýšenie spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb. Tieto vylepšenia tiež prispejú k zlepšeniu postavenia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. v rámci medzinárodných tranzitných prepráv východ – západ.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is dealing with rationalisation of transshipment on loading platform III. It´s aim is to identificate the weaknesses within the transshipment process, and to propose the ways of it´s elimination, which will bring about immediate upgrade of operation and economic issues, costs decreasement, offered services enlargement and enhancement of customers satisfaction with quality of offered services. This improvements will also contribute to advanced position of railway company Cargo Slovakia, Inc. in the field of east – west international transit carriage.
Kľúčové slová:
  racionalizácia, Východoslovenské prekladiská  Čierna nad Tisou, Jazyková rampa III, Variant č. 3
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.