Vytlačiť

Meno: Peter Vaško
Rok: 2006
Názov práce: Návrh nového terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti Metrans /Danubia/, a.s., vo východoslovenskom regióne
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:  86                 Počet obrázkov:  10            Počet tabuliek:    9      
Počet grafov:  2                 Počet príloh:         8           Počet použ. lit.: 11      
Anotácia: Diplomová práca obsahuje  návrh nového terminálu kombinovanej dopravy spoločnosti Metrans /Danubia/, a.s., vo východoslovenskom regióne. Podrobne sa zaoberá najmä jeho alokáciou, návrhom lokačného programu a technológie činnosti.
Anotácia (anglický jazyk): This final thesis contains project of a new terminal of combined transport for Metrans /Danubia/, a.s., in east region of Slovakia. Detailed attention is payed to its allocation, location program and technology of operation.
Kľúčové slová: Metrans, terminál kombinovanej dopravy, východoslovenský región
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.