Vytlačiť

Meno: Jarmila Miháliková
Rok: 2006
Názov práce: Zavedenie systému diaľkového ovládania v dopravniach na trati Banská   Bystrica - Diviaky
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     69                   Počet obrázkov:  3                  Počet tabuliek:    34       
Počet grafov:   7                     Počet príloh:         3                 Počet použ. lit.:   12       
Anotácia: V tejto diplomovej práce som sa zaoberala zavedením diaľkového ovládania  staničných zabezpečovacích zariadení jednotlivých dopravní nachádzajúcich sa na traťovom úseku Banská Bystrica - Diviaky. Posúdila  som priepustnú výkonnosť pred a po zavedení toho systému. V závere práce sa nachádza prevádzkové a ekonomické zhodnotenie. 
Anotácia (anglický jazyk): This thesis covers set up of remote controlled electronic station interlocking located in the railway track leg Banská Bystrica – Diviaky. I have drawn comparison between permeable perfomance before and after applying the system. Finally there is an operating and economic assessment.
Kľúčové slová: diaľkové ovládanie zabezpečovacích zariadení, priepustná výkonnosť traťové stavadlo, prepravné výkony, dopravné výkony, AŽD
Vedúci práce: Ing. Dušan Lichner, CSc.