Vytlačiť

Meno: Jaroslav Brišš
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie alokácie TKD vzhľadom na novovznikajúce priemyselné parky na území SR
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:67                   Počet obrázkov:10              Počet tabuliek:11
Počet grafov:0                   Počet príloh:6                      Počet použ. lit.:11 
Anotácia: Diplomová práca analyzuje systematiku umiestňovania terminálov kombinovanej dopravy (ďalej len TKD) a priemyselných parkov v Slovenskej republike. Výsledkom tejto analýzy je návrh najvhodnejších lokalít pre umiestnenie TKD  vzhľadom na súčasné a plánované priemyselné parky v SR. 
Anotácia (anglický jazyk): The graduation thesis analyzes system of localization focused on terminals of combined transport and industrial parks in Slovak republic. The result of this analyze is an optimal locality design of terminals of combined transport concerning on present and planned industrial parks in Slovak republic.
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin