Vytlačiť

Meno: Peter Mozsár
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia prekládkových činností v TKD Dobrá
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 62                  Počet obrázkov: 14             Počet tabuliek: 17       
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 5                   Počet použ. lit.: 8
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá prekládkovými činnosťami v termináli kombinovanej dopravy Dobrá. Na základe analýzy skutočného stavu je navrhnutá optimalizácia spracovania ucelených vlakov pri prechode medzi širokým a normálnym rozchodom.
Anotácia (anglický jazyk): The thesis is addressing transfer operations in the terminal of combined transportation in Dobra. Based on "as is" analysis, a proposal of process optimalization of self-contained trains in transition between wide and narrow rift is performed.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin