Vytlačiť

Meno: Lea Balážiová
Rok: 2006
Názov práce: Návrh opatrení na obmedzenie cestnej nákladnej dopravy so zameraním na rozvoj kombinovanej dopravy v podmienkach SR v podmienkach SR
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: PEDAS
Počet strán:    71               Počet obrázkov:  0             Počet tabuliek:    12
Počet grafov:  9                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  11
Anotácia: Práca sa zaoberá návrhom opatrení na obmedzenie cestnej nákladnej dopravy s využitím kombinovanej dopravy. Na základe charakteristiky prijatých opatrení vo vybraných štátoch EÚ, navrhuje opatrenia v oblasti cestnej dopravy a legislatívnych úprav na rozvoj a podporu kombinovanej dopravy v podmienkach SR.
Anotácia (anglický jazyk): The project is dealing with propostions for reducing of cargo road transportation, regarding to combine transport. Based on characteristics of accepted actions within selected European union countries, it is suggesting moves in cargo road transport and legislative acts towards the assistance and progress of  combined freight in conditions of SR.
Kľúčové slová: obmedzenie cestnej dopravy, podpora kombinovanej dopravy, Marco Polo, integrátor nákladnej dopravy 
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetín, Phd.