Meno: Rastislav Rejda
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia technologických postupov dopravných procesov v železničnej stanici Žilina so zameraním na vlečkovú prevádzku KIA Motors
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    65               Počet obrázkov:  12            Počet tabuliek:    16
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       9             Počet použ. lit.:  6
Anotácia: V diplomovej práci som sa zaoberal napojením vlečky KIA MOTORS do železničnej siete ŽSR. Analyzoval som spôsob obsluhy vlečky. Na základe výsledkov analýzy som navrhol vlastný spôsob obsluhy.
Anotácia (anglický jazyk): In my diploma work I was dealing with the siding connection between the railway net  providing by Slovak railways – ŽSR and KIA MOTORS company. I have analyzed the concepts of siding attendance. Regarding to results of this analysis, I have designed own approach of attendance.
Kľúčové slová: KIA MOTORS, stanica Žilina, vlečka KIA
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.