Vytlačiť

Meno: Lenka Lapúniková
Rok: 2006
Názov práce: Racionalizácia využitia posunujúcich záloh železničnej stanice Žilina
Katedra: Katedra železničnej dopravy   
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Počet strán:72                   Počet obrázkov:3                       Počet tabuliek:6    
Počet grafov:2                   Počet príloh:3                             Počet použ. lit.:13 
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou využitia posunujúcich záloh železničnej stanice Žilina. Je zameraná na posunujúce zálohy v Žiline osobnej stanici. V diplomovej práci je uvedená charakteristika železničnej stanice Žilina a analýza dopravnej práce v stanici. Cieľom práce je však zhodnotiť využitie posunujúcich záloh a na základe toho navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti práce stanice.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deals with rationalization of using the pushing reserves in The Railway Station Žilina. It is concentrated on pushing reserves in the personal station in Žilina. There is the characteristic of The Railway Station Žilina and the analysis of transport work in The Station. The aim of this thesis is evaluate using of pushing reserves and on the basis of that propose measures which will increase effectivity of the work in The Station.
Kľúčové slová: využitie posunujúcich záloh
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
Recenzent: Ing. Igor Krško