Vytlačiť

Meno: Tomáš Korenčiak
Rok: 2006
Názov práce: Implementácia komplexného systému SAP R3 v nadväznosti na jeho efektívne využitie v riadení podnikových činností podniku Považan a. s.
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Prevádyky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:69                   Počet obrázkov:2                      Počet tabuliek:8    
Počet grafov:0                   Počet príloh:3                            Počet použ. lit.: 6  
Anotácia: V  diplomovej práci „Implementácia komplexného systému SAP R3 v nadväznosti na jeho efektívne využitie v riadení podnikových činností podniku Považan a. s. sa zameriavam na  nastavenie optimálneho   systému pre potreby spoločnosti. Mojím cieľom je pomôcť pri  zavedení systému, ktorý bude poskytovať užitočné informácie pre manažment spoločnosti pri rozhodovaní a v jeho riadiacej práci.
Anotácia (anglický jazyk): In the diploma work „The Implementation of the complex system SAP R3 in connection with its effective utilization in the management of business activities of the Považan incorporated company" I focus on setting of an optimal system for company needs. My objective is to help with the implementation of the system, which will provide useful information for the management of the company in the process of decision-making and in its managing activities.
Kľúčové slová:implementácia, systém SAP R3
Vedúci práce: Ing. Anna Muchová
Recenzent: doc. Ondrej Buček