Vytlačiť

Meno: Martin Sonča
Rok: 2006
Názov práce: Marketingové aktivity vo východoslovenskom regióne pre zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    104             Počet obrázkov:  32            Počet tabuliek:    38
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá marketingovými aktivitami vo východoslovenskom regióne pre zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy. Cieľom diplomovej práce je na základe marketingového prieskumu zistiť záujem cestujúcej verejnosti o produkty Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a navrhnúť produkt na zatraktívnenie železničnej osobnej prepravy.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis deal with marketing acitivities in the East Slovak area to concern on a railway passenger transport. The purpose of the thesis is detecting on folloving marketing research passengers interests of Slovak rail?s products and suggest some kind of product to make a railway passenger transport more interesting and atractive.
Kľúčové slová: marketingové aktivity, zvýšenie frekvencie osobných vlakov
Vedúci práce: Ing. Ladislav Olexa, PhD.