Vytlačiť

Meno: Pavol Stankovič
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Vranov nad Topľou – Trebišov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:83                   Počet obrázkov:  22            Počet tabuliek: 14       
Počet grafov:                     Počet príloh: 6                   Počet použ. lit.: 7       
Anotácia: V roku 2003 bola zastavená osobná doprava na 25 regionálnych tratiach Železníc Slovenskej republiky. Dôvodom na zastavenie osobnej dopravy boli vysoká stratovosť a nízka konkurenčná schopnosť železničnej osobnej dopravy. Mojou úlohou bolo posúdiť, možnosť obnovenia železničnej osobnej dopravy na trati číslo 192 medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom. Preto som sa v práci zameral na podrobnú analýzu súčasného stavu, analýzu konkurencie, marketingový prieskum u obyvateľstva a na vypracovanie návrhu riešenia železničnej osobnej dopravy. Tento návrh som spracoval za predpokladu, že samosprávne kraje majú kompetencie v oblasti regionálnej železničnej osobnej doprave. Ekonomické vyhodnotenie návrhu ukázalo, že aj pri zabezpečení financovania z viacerých zdrojov je prevádzka železničnej dopravy nerentabilná.
Anotácia (anglický jazyk): The personal transport was shut down on the twenty-five regional railway-tracks The Railways of the Slovak Republic in 2003.  The reason for shut down were loss – making activities and low competitive capacity railway personal transport. Of my task have been appreciate possibility renovation railway personal transport on track number 192 between Vranov nad Topľou and Trebišov. Therefore I focused on analysis an actual situation, analysis competition, marketing research and proposal solution railway personal transport. This proposal solution was manipulated suppose that an autonomous regions have powers in regional railway personal transport. Economic evaluation proposal showed that safety financing from several sources is uneconomic.
Kľúčové slová: regionálna doprava, prechod kompetencií, návrh grafikonu vlakovej dopravy, osobná doprava a preprava
Vedúci práce: Ing. Ladislav Olexa, PhD.