Vytlačiť

Meno: Martin Matejička
Rok: 2006
Názov práce: Optimalizácia traťovej technológie na trati Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:     70                   Počet obrázkov:   2                 Počet tabuliek:     29
Počet grafov:   6                     Počet príloh:         6                 Počet použ. lit.:     6
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou traťovej technológie traťového úseku Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. Obsahuje charakteristiku trate a staníc, popis technologických postupov spracovania nákladných vlakov v staniciach, výpočet priepustnosti traťového úseku, prehľad výkonov vybraných železničných staníc a vyplývajúce návrhy na úpravu traťovej technológie.     
Anotácia (anglický jazyk):
  The diploma thesis deals with the optimization of the section Trenčianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne. It contains the charakteristics of the railway line and stations, describing the technological methods of processing freight trains in the stations, the calculation of the permeability of trains in the sector, a survey of the performances of choice stations and following projects for arrangement of railway line technologie.
Kľúčové slová: transformácia, regionálna dráha, dispečer,
Vedúci práce: Ing. Zdeněk Pečený