Vytlačiť

Meno: Michaela Hudecová
Rok: 2006
Názov práce: Prepravy spoločnosti KIA Motors Slovakia železničnou dopravou
Katedra: Železničná doprava
Fakulta:  PEDaS
Počet strán:    81              Počet obrázkov:  2             Počet tabuliek:    11
Počet grafov:  1                Počet príloh:       7             Počet použ. lit.:  4
Anotácia: Diplomová práca obsahuje prepravy spolčnosti KIA MOTORS SLOVAKIA železničnou dopravou. Podrobne rozoberá napojenie vlečky KIA MOTORS na železničnú dopravnú infraštruktúru.
Anotácia (anglický jazyk): The theme of the thesis is the transportation of KIA MOTORS SLOVAKIA by the railway transport. It deals in detail with the connection of the train KIA MOTORS to the railway infrastructure.
Kľúčové slová: vlečka KIA MOTORS, intermodálna preprava
Vedúci práce: Ing. Jíři Pokorný, CSc.