Vytlačiť

Meno: Andrea Pečková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh technológie prípojovej prevádzky vlečky PSA Peugeot Trnava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    90               Počet obrázkov:  25          Počet tabuliek:    27
Počet grafov:  5                 Počet príloh:       6              Počet použ. lit.:  13
Anotácia: Diplomová práca sa zameriava na železničné pripojenie a návrh technológie prípojovej prevádzky vlečky s dôrazom na optimálne zabezpečenie prepravných požiadaviek závodu.
Anotácia (anglický jazyk): Thesis aims at railway connection and proposal of  connection operation technology of siding with accent is put on optimal transfer demands for the factory.
Kľúčové slová: vlečka PCAS Trnava, preprava automobilov, ŽST Trnava, obsluha vlečky
Vedúci práce: Ing. Roman Remenár